June 2023

MPSC BOOKS

इतिहास    MPSC इतिहास साठी  महत्वाचे पुस्तक, लेखक, कीमत अणि त्याचे एकूण पान     अनुक्रमणिका  पुस्तकाचे  नाव लेखक  किंमत  एकूण पान  1 आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास प्राचार्य डॉ.एस. एस. गाठाळ  330/- 600 2 आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास डॉ. अनिल कठारे 439/- 488 3 महाराष्ट्राचा इतिहास (लोकसेवा) अप्पा हातनुरे सर 230/- 120 4 आधुनिक महाराष्ट्राचा समग्र इतिहास …

MPSC BOOKS Read More »

Shopping Cart
  • Your cart is empty.